အံးက့ၤကွၢ်က့ၤတၢ်လၢကစၢ်အဂီၢ်-တုၤလၢအဟဲက့ၤတစု

ယနူၤအါ၇ံၤ | ဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ | မၢ်(ရှး) ၂၀၂၃ နံၣ်

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

တၢ်မၤလိ (၃)

ယနူၤအါ၇ံၤ ၁၄ - ၂၀

တၢ်ဆံဆဲၣ်ပူတပူအတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤ

Student

PDF

Student

Online

Happy Families for Eternity

Video