ယိထွ့ၫပၨၩ့ထၬဆၧလၧကဆါအဂး- ထီၩ့စိၩလၧအ၀့ၫဂဲၫလၩ့လဖၧၫ့

ဇၫ့န၀ၫရံၫ | ဖ့ၭဖၫ၀ၫရံၫ | မၬခၠ် ၂၀၂၃

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ဆၧမၩလိၪ ၉

ဖ့ၭဖၫ၀ၫရံၫ ၂၅ - မၬခၠ် ၃

ထုၪ့လၩ့၁ၭဂၭဎ့ၭခွံၬဆၧလီၫ့ကိၩ့၁ၭကွံၩဆၧ

Student

PDF

Student

Online