ယိထွ့ၫပၨၩ့ထၬဆၧလၧကဆါအဂး- ထီၩ့စိၩလၧအ၀့ၫဂဲၫလၩ့လဖၧၫ့

ဇၫ့န၀ၫရံၫ | ဖ့ၭဖၫ၀ၫရံၫ | မၬခၠ် ၂၀၂၃

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ဆၧမၩလိၪ ၄

ဇၫ့န၀ၫရံၫ ၂၁ - ၂၇

ဆၧမၩဘိၪ့လၧယ့ၫရှူၬအဂးလဖၪ

Student

PDF

Student

Online