Managing for the Master Till He Comes

January | February | March 2023

Isifundo 9

February 25–March 3

Qaphela Unxwanela

 1. Isisusa Sokunxwanela

  • ULusifa wayehawukela ukukhonzwa okwakutholwa uMdali kuphela. Waze wafisa isihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu (Isaya 14:12-14).

  • Emveni, wakhohlisa u-Eva ukuba enze isono esifananayo, futhi afise lokho uNkulunkulu ayekwenqabele: isihlahla sokwazi okuhle lokubi (Genesise 3:6)
  • Ngale ndlela ukuhawukela kwaba yingxenye yemvelo yethu yesono
 1. Izibonelo zokuhawukela kobugovu:

  • UAchani.

   • Igama lesiHeberu elithi châmad noma chemdâh (ukuhawukela ) alisho into embi. Lingahumutshwa ngokuthi okuhle, okufisekayo, okujabulisayo, okulungileyo, okuthandekayo, okulimnandi, lokuhawukelekayo

   • Leli gama lasetshenziselwa ukwethula uDaniyeli ngokuthi “othandekayo” ( Daniyeli 9:23 ) loba uJesu ngokuthi “Isifiso” ( Hagayi 2:7

   • Uhlupho yikufisa into engayisiyo yethu, njengokwenziwa ngu-Akani.

   • Ukuhawukela kobugovu buka-Akani kwaba yikuzibhidliza kwakhe, futhi kwathinta yonke imhuli yakhe. Kwafa amadoda angamashumi amathathu lesithupha ( Joshuwa 7:5, 10-11, 15, 24-26 ).

  • UJudasi.

   • UJuda wahawukela okuthile okuhle: ukusondela kuJesu, ukuba njengaYe, ukutshumayela izindaba ezinhle zonsindiso.

   • Ngakhoke, akakwazanga ukuqeda ubuhwaba

   • Ubuhwaba bakhe bamholela ekubeni ebe, akhathengise, futhi azibulale ( Johane 12:6; Mathewu 26:15; 27:5 ).

   • UJudasi wayengadalelwanga lesi siphetho esidabukisayo. Njengathi, wayengawamukela amandla kaJesu ayengaguqula inhliziyo yakhe. Indaba yakhe ngabe ihlukile.

  • UAnanias loSapphira.

   • U-Ananiya loSafira bakhuthazwa yisibonelo sikaBarnaba ( IzEnzo 4:36-37 ), ngakho bathembisa ukuthengisa indawo lensimu futhi banike uNkulunkulu yonke leyo mali.

   • Kwakuyinto enhle leyo, kodwa konke kwantshintsha sebethole imali. Babecabanga ukuthi kunengi kakhulu ukuthi banikele yonke, ngakho banquma ukugcina ingxenye yayo. Babecabanga ukuthi akekho owayezokwazi inani langempela, ngakho babezahlonitshwa njengoBarnaba.

   • Isono sivala ingqondo yethu. UNkulunkulu wayezakwazi inani ababelitholile. Akekho ongantshontshela uNkulunkulu futhi angajeziswa. Ubuhwaba babo kwaba yikuzibhidliza kwabo

 1. Indlela yokunqoba ukunxwanela

  • Kuyini esingakwenza nxa sizizwa silingwa ukuhakukela kobugovu obuyisono?

   • Khumbula ukuthi uNkulunkulu ulamandla aneleyo okusikhulula esilingweni ( 1 Korinte 10:13 )

   • Thandaza ukuba uNkulunkulu aguqule imicabango lemizwa yethu, ukuze singalingwa yiyo (Luka 11:4; 2 Petru 2:9)

   • Yenza isinqumo sokuthembela kuNkulunkulu lokwaneliseka yikho konke asinike khona( 1 Thimothewu 6:6-8; IzAga 30:7-9 )

   • Khumbula iseluleko uNkulunkulu asinikeze eZwini lakhe: “Izwi lakho ngilifihlile enhliziyweni yami, ukuze ngingoni Kuwe.” ( IHubo 119:11 )Resource Credit: fustero.es

Kuhunyushwe ngu: Sibu Chanza