Managing for the Master Till He Comes

January | February | March 2023

Isifundo 8

February 18–February 24

Ukuhlela Ukuphumelela

 1. Ukuhlelela Impumelelo

  • Uma ufuna ukuphumelela kule mpilo futhi ulungele okulandelayo, landela lesi seluleko: ungami ungenzi lutho (IzAga 6:9-11; 13:4; 20:4).
  • Izikhathi zokungcebeleka nokuphumula ziyadingeka, kodwa uNkulunkulu usenze sasebenza (Genesise 2:15). Wayengafuni ukuba sithwaliswe umsebenzi, kodwa sisebenze ngenjabulo
  • Abantu abadala kanye nabantu abasha kumele basebenze kokuthile (kungaba bakhokhelwe noma cha). Izingane kanye nentsha kufanele bathuthukise amakhono abo ngokomzimba nangokwensimbi ngokutadisha nokufunda.
  • Ngisho nasebekhulile bayabusiswa lapho bekhuthele, ngokwamakhono abo.
 2. Umtshado ophumeleleyo

  • Khumbula uMdali wakho ensukwini yobutsha bakho” ( UmShumayeli 12:1 ).
  • Kufanele ahlanganele kanjani uMdali wethu lapho sikhetha umngane wokuphila laye?
  • Okokuqala, mlingise ngokunakekela kakhulu ingaphakathi kulengaphandle (1 Samuweli 16:7; IzAga 31:30). Futhi qiniseka ukuthi ungabelana ngempilo yakho yonke—kuhlanganise nempilo yakho engokomoya—nomlingani wakho ( Eksodusi 34:15-16; Duteronomi 7:3-4; 2 Korinte 6:14 )
  C  Imhuli Eziphumelelayo
  • Esimweni esihle, umyeni uba ngumondli oyinhloko womndeni. Ngale ndlela inkosikazi ibe ngefundisa izingane zabo ukuze zibe ngabantu abazimeleyo ekugcineni futhi zikulungele ukwamukela ukuphila okuphakade ngokukomzwa.
  • Indlela yokuphila yemanje loba izimo ezithile ezingajwalekanga zingenza ukwabelana ngalezo zibopho loma ukushintshanisa kube yisidingo.
  • ngokweBhayibheli, yonke imindeni yamaKristu kufanele inakekele izingane zayo futhi…

   • Baphe indawo yobuKristu ekhaya.

   • Bafundise ukuba lombono omuhle ngomsebenzi.
   • Qinisa ukuthi bathola imfundo enhle.
 1. Ukusebenza ngempumelelo.

  • UPawulu waseluleka ukuba senze umsebenzi wethu kahle ngaso sonke isikhathi, “kungabi nje kuphela ukuze sizuze umusa kubo lapho iso labo likuwe” (Efesu 6:6 NLT). Sibizelwe ukusebenza ngobuqotho futhi sijabulise uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi, esikhundleni sokujabulisa abaphathi noma amakhasimende ethu phambi kukaNkulunkulu (Kolose 3:23).
  • Abaqatshi abanengi bazabusiswa ngezisebenzi eziqotho, njengoba uLabani wabusiswa ngomsebenzi wokwethembeka kukaJakobe (Genesise 30:27).
  • Indaba kaJosefa ingesinye isibonelo. UPotifari wabazisa ubuqotho bukaJosefa nezibusiso zikaNkulunkulu ngaye (Genesise 39:1-5)
 2. Izeluleko zokuzuza impumelelo

  • Iseluleko esiyinhloko seBhayibheli sokuthola impumelelo yivikela ububi lokwenza umthetho kaNkulunkulu ube intokozo yethu (IHubo 1:1-2). Ezinye izeluleko eziseBhayibhelini yilezi:

   • IzAga 3:5 . Ungeyami kokwakho ukuzizwisisa funa iseluleko sikaNkulunkulu.

   • IzAga 27:23-24 . Gcina umkhondo weholo lakho kanye lezindleko zakho.

   • IzAga 15:16 . Phila ngokwenelisa akho, sebenzisa imali encane kulaleyo oyiholayo

   • IzAga 6:6-8 . Gcina ingxenye yeholo lakho

   •  IzAga 22:7 . Vika izikwelede njenge-COVID-19.

   • Bana yisisebenzi esikhuthele

   • Malaki 3:10 . Thembeka ngokubuyisela okwetshumi leminikelo yakho kuNkulunkulu

   • Mathewu 25:14-21 . Gcina ukuphila okuphakade engqondweni njengoba uphila lempilo

Resource Credit: fustero.es

Kuhunyushwe ngu: Sibu Chanza