Managing for the Master Till He Comes

January | February | March 2023

Isifundo 7

February 11–February 17

Kuncosana Yalaba

 • UNkulunkulu uyabanakekela abaswelayo
  • Ubufundisi bukaJesu
   • UJesu wafunda u-Isaya 61:1-2 eSinagogini laseNazaretha. Lesi siqephu siyincazelo yenambo yobufunsisi bukaMesiya.
   • UJesu wayebaphatha ngendlela ehluke kakhulu abaswelayo ngendlela ababengavamile ukuphathwa ngayo ngaleso sikhathi.
   • Abantu babecabanga ukuthi bahlushwa ngenxa yezono zabo, ngakho babephatha sengathi baqalekisiwe nguNkulunkulu. UJesu wayebathanda futhi ebabona bengaba amalungu oMbuso weZulu.
   • Wazama ukugcwalisa indingeko zabo lokubatshela ngethemba leVangeli.
 • Imithetho yobuntu.
  • Ubumpofu ngeke buqedwe ( Dut. 15:11; Mnu. 14:7 ). Ngakho-ke, uNkulunkulu wanika u-Israyeli imithetho yokuvikela labo abaswelayo:
   1.  Eksodusi 23:10-11: Amasimu ayengahlwanyelwa njalo ngonyaka wesikhombisa, futhi abampofu babedla izithelo zawo.
   2.  Levitikusi 19:14: Kwakwenqatshelwe ukuqalekisa isithulu noma ukwenza isishosha sikhubeke.
   3. Levitikusi 23:22 : Ingxenye yesivuno kwakumelwe ishiywe kulabo ababeswele Uthando lukaNkulunkulu ngalabo abaswele luyisikhuthazo kithi.
  • Sasingakwazi kanjani ukuthanda nokunakekela labo abaswele?
 • Izibonelo eziseBhayibhelini:
  • Ukunakekela abaswelayo.
   • Kukhona ukufana phakathi kwendaba yensizwa enothileyo ( Mathewu 19:16-22; Marku 10:17-22; Luka 18:18-23) noZakewu’ ( Luka 19:1-10 ). Indlela ababephatha ngayo abaswelayo yayibonisa izinhliziyo zabo lobuhlobo babo noJesu.

 

DIFFERENCES

IJAHA ELINOTHILEYO

UZACCHAEUS

UJesu wamcela ukuthi aphe abaswelayo

Wazithandela ukupha abaswelayo

Kwakumele anikele ngakho konke

Kwakumele akhiphe ingxenye yegcebo yakhe

 

Wala uJesu

Wemukela uJesu

UJesu wadabuka ngenxa yobuhwaba bemali      

UJesu wajabula ngoba wamukele insindiso

 

 

 • Ukunakekela abaswelayo.
  • Kungani uJobe ‘wayeyindoda engenasici’? Jobe 29:12-16 .

                (1) Ngakhulula abaswelayo ababekhalela usizo (12a)

                (2) Lezintandane ezazingelamuntu wokuzisiza (12b)

                (3) Owayesifa wangibusisa (13a)

                (4) Ngenza inhliziyo yomfelokazi icule (13b)

                (5) Ngembatha ukulunga njengesambatho sami (14)

                (6) Ngangingamehlo ezimpumputhe (15a)

                (7) Lezinyawo kuzigoga (15b)

                (8) Ngangingubaba kwabaswelayo (16a)

                (9) Ngalubamba udaba lwesihambi(16b)

 • Masifunde kuJobe. Wayekhuthele ngokunanzelela idingo eziseduze kwakhe futhi enze ngokufanele.

 

Resource Credit: fustero.es

Kuhunyushwe ngu: Sibu Chanza