Managing for the Master Till He Comes

January | February | March 2023

Isifundo 4

January 21–January 27

Umnikelo Kajesu

 1. Imibuzo mayelana leminikelo:

  • Kungani kufanele siphe ngeminikelo?

   • Ukupha umnikelo kuNkulunkulu kuyisenzo sokuzithandela, akusona isibopho ( IHubo 54:6 ). Nokho, ukungaphi umnikelo kukhangelwa njengokuntshontsha nguNkulunkulu ( Malaki 3:8 ).

   • Kuyini okufanele kube yisisusa sethu lapho sisipha iminikelo yethu?

    • Ukubonga uJesu ngomhlatshelo Wakhe lezibusiso Zakhe.
    • Ukuveza ukuzithoba kwethu okupheleleyo kuNkulunkulu.
    • Ukubonisa ukuthi siyamethemba.
    • Ukwembula uthando lwethu ngoNkulunkulu lomakhelwane bethu.
    • Ukwala uthando lwemali
  • Kufanele siphe okunganani?

   • Ukupha umnikelo kuyisenzo sokubonga ngezibusiso esizitholileyo. Ngakho-ke, kulengqondo ukuthi iminikelo kufanele ilingane lezibusiso.

   • Kambe lokho kunga kutsho ukuthi sihlawula uJehova ngezibusiso Zakhe ngeminikelo yethu? ( IHubo 116:12-14 NIV )?

   • UDavide wayecace bha. Ngeke sanelise ukuhlaula uNkulunkulu ngezinto asenzela zona. Singasabela kuphela ezibusisweni Zakhe ngokubonga. Sibonisa indlela esibonga ngayo ngokuba lesandla esivulekile emsebenzini kaNkulunkulu nomakhelwane bethu.

   • Lapho siphana, sisusa nobugovu ezinhliziyweni zethu. Ukunikeza iminikelo eNkosini kuwumsebenzi wobuKristu onemiphumela engokomoya neyokuziphatha. Utsho ziphi?.

 1. Ngale kwemiphumela yenotho:

  • Isenzo sokukhonza.

   • Ngezikhathi zeTestamente Elidala, akekho owayengakhonza uNkulunkulu “engelalutho” ( Duteronomi 16:16 ); okungukuthi, ngaphandle komnikelo.

   • Ukunikela ngeminikelo yethu kuyingxenye yezinhlelo zethu zokukhulekela ezihlangene, njengomculo, ukushumayela, noma ukutadisha iBhayibheli.

   • Singasebenzisa imali noma amathuluzi edijithali ukuze sinikeze iminikelo yethu. Kungakhathaliseki ukuthi sikwenza kanjani, sikhonza Lowo osinike konke.

  • Indlela uNkulunkulu ayibona ngayo iminikelo.

   • UJesu wayebukele indlela ‘abaningi ababecebile ababefaka ngayo okuningi’ ebhokisini lomnikelo. Khona-ke, umfelokazi ompofu wanikeza izinhlamvu zemali ezimbili kuphela (cishe ingxenye eyodwa/64 yomholo wosuku). Kungani uJesu athi unikele ngaphezu kwaloba yiwuphi omunye ( Marku 12:41-44 )?

   • UNkulunkulu uyazazisa izisusa zalowo onikelayo. Umfelokazi wayelangazelela ukubambisana emsebenzini kaNkulunkulu futhi wamnika konke ayelakho.

   • UNkulunkulu ubuye acabangele izenzo zethu zomusa kulabo abaswele, njengasendabeni kaKorneliyu (Izenzo 10:1-4). UNkulunkulu wabheka iminikelo kaKorneliyu njengomfanekiso wendlela ayemthanda ngayo uNkulunkulu nomakhelwane bakhe.

 2. Iminikelo ekhethekile.

  • Indaba kaMariya Magdalena:

   • Umnikelo kaMariya wawukhethekile ngezindlela ezimbili ( Marku 14:3-5 ): akazange akhiphe imali, futhi izindleko zazinkulu (zilingana nomholo wezinyanga ezingu-10).

   • UNkulunkulu wamukela ezinye izinto ngaphandle kwemali njengomnikelo. Singanikela ngezinto ezidingekayo ngenjongo ethile, umzamo wethu kanye nesikhathi…

  • Indaba kaJosefa uBarnaba:

   • UBarnaba wapha umnikelo okhethekileyo. Wathengisa indawo wanikela ngayo yonke. Waba yisibonelo sokupha kwabanye (Izenzo 4:34-37).

   • Kunezindawo eziningi zesonto emhlabeni wonke ezanikelwa ngabantu ababewushisekela umsebenzi kaNkulunkulu kangangokuthi banikela ngempahla yabo.

Resource Credit: fustero.es

Kuhunyushwe ngu: Sibu Chanza