Managing for the Master Till He Comes

January | February | March 2023

Isifundo 11

March 11–March 17

Ukulawula Ngezikhathi Ezinzima

 1. Ngubani ozasivikela ezikhathini ezinzima?

  • Inkosi uJehoshafati yayilungele impi ( 2 IziKronike 17:2, 12-13 ). Kalokho, wayekwazi insilela. Akakwazanga ukubhekana layebambabe labo ababemethusela ( 2 IziKronike 20:1-2 ).

  • Akazange afune usizo kwabanye abantu ukuze abhekane lalesi simo sobunzima, kodwa waphendukela kuYe kuphela owayengamsiza ngempela: uNkulunkulu (2 IziKronike 20:3-12).

  • Lesi kwakungasiso isinqumo esibangelwa yikwesaba loba ukungakwazi ukuzivikela. UJehoshafati wasetshenziswa ukukhonza uNkulunkulu ( 2 IziKronike 17:3-4; 19:4 ). Wayesazi ukuthi angamethemba.

  • Nga ulenkambo enjalo loNkulunkulu nsukuzonke engakunceda ukuba umethembe ezikhathini ezinzima?

 2. Ngubani esingamethemba?

  • UDavide wayesazi ukuthi akula muntu owayengamsindisa (IHubo 146:3). Wafunda kulokho okwenzeka kuJonathani ukuthi uNkulunkulu akalidingi ibutho elilamandla ukuze anqobe izitha zaKhe( 1 Samuweli 14:6, 13, 23 )

  • Ngalokho, walingwa nguSathane futhi wafuna ukwazi ukuthi ulamasotsha amangaki( 1 IziKronike 21:1-2 ). Kwakunganqatshelwe, kodwa uDavide wayebonisa ukuthi wayethembe amandla akhe empi kuloNkulunkulu

  • UNkulunkulu ungaphezu kwazo zonke izinto. Kufanele size kuye kuqala ngaphambi kokuba sisebenzise okuseluntwini

 3. Kuyini esingakugcina?

  • Phakathi kosizi lokugcina asisoze sanelise ukuthenga loba ukuthengisa. Aluba silokuthile okuseleyo emva kwalokho, kuyobhujiswa ngomlilo (2 Petru 3:10-11).

  • Ngakho kufanele silahle yonke into esilayo manje njengoba singeke sanelise ukuyigcina?

  • Hatshi, ngaphandle uMoya oNgcwele usitshela ngokucacileyo ukuthi senze njalo. Singabaphathi bakho konke uNkulunkulu asinike khona kuze kubuye uJesu. Kufanele sikuphathe ngobuhlakani langokwethembeka.

  • .Ngakhoke, kufanele sihlale sikhumbula ukuthi loba yini esiyiqogelela lapha sidlula; okudlulayo; futhi, uma singaqaphile, silamandla okonakalisa ngokomoya

 4. Kuyini okungeza kuqala kithi

  • Kuzodingeka sinqume ngomzuzwana othile: ukukhonza uNkulunkulu futhi silahlekelwe yimpahla yethu, loba ukuyigcina bese sisebenzela umuntu ongafanele ukukhonzwa

  • Isinqumo sethu ngaleso sikhathi sizokuya ezinqumo esizenzayo lamuhla (Mathewu 6:24).

  • Umfundi uJohane wathi, “Lingathandi izwe lezinto ezisezweni.” ( 1 Johane 2:15 )

  • Yini embi “ezweni” esisusa kuNkulunkulu (1 Johane 2:16)?

 5. Singazilungiselela kanjani izikhathi ezinzima?

  • Uma singazithobi emandleni abusa umhlaba ezikhathini zokugcina kodwa sihlala sithembekile kuNkulunkulu, sizolahlekelwa imisebenzi yethu lezinto zethu (IsAmbulo 13:14-17). Kalokhu, singaqiniseka ukuthi uNkulunkulu uzasinakekela ( 2 Thesalonika 3:3; IHubo 34:19 ).

  • Singazilungiselela kanjani lezo zikhathi?

  • Ukufunda ukwethemba uNkulunkulu lokuphila ngokwethemba Kuye lamuhla. Ukuhlolwa okuhle yikwethembeka kwethu ngokwetshumi. Uluba sisehluleka entweni encane kangaka, singahlala kanjani sithembekile ebunzimeni obuzayo (Jeremiya 12:5)?Resource Credit: fustero.es

Kuhunyushwe ngu: Sibu Chanza