Managing for the Master Till He Comes

January | February | March 2023

Isifundo 10

March 4–March 10

Ukubuyisela

 1. Ukubuyisela UkukaNkulunkulu.

  • Impahla yonothileyo yanda. Wakha iziphala ezinkulu futhi weneliseka. Ipenitsheni yakhe yavikeleka! Kuyini okungalunganga ngale ndaba (Luka 12:13-21)?

  • Izenzo ngokwazo bezingazimbi. Njengoba uJesu wakhomba, indaba yayiwukuthi le ndoda yayisihwaba. Wayengazimisele ukwabelana labanye ngalokho uNkulunkulu ayemnike kona (Luka 12:15).

  • Aluba nje silempilo enhle ngokomzimba langokwengqondo, kufanele senze kahle ngakho konke uNkulunkulu akubeke ezandleni zethu: amandla, amatalenta, lemithonjeni …

  • Zonke lezi zinto kufanele zibuyiselwe kuMnikazi wazo. Kanjani?

 2. Ukulungiselela ikusasa

  • Kumele senzeni ngezinto esizazitshiya emuva nxa sisifa? ( 1 Thimothewu 6:7 )

  • KusengokukaNkulunkulu, kungakhathalekile ukuthi kungakanani. IBhayibheli lisikhuthaza ukuba sidlulisele ubugcinincebo bethu ezinganeni lakuzihlobo zethu ( IzAga 13:22; 1 Thimothewu 5:8 ). Aluba zingekho izindlalifa, kufanele sikutshiyele iBandla

  • Kwamanye amazwe, ifa lidluliselwa ezinganeni okungelambuzo.Aluba imithetho yelifa ezweni lakini ingavumelani lezinhlelo zakho, kufanele ubhale incwadi yelifa loba itestamente ukuze ifa lakho litshiywe kubantu abaqondileyo.

 3. Ukujabulela izibusiso zethu

  • Kunga uzitholile izibusiso ezivela kuNkulunkulu? Zijabulele! Ungazitshaphazi, zisebenzise ngokuhlakanipha (IzAga 27:23). Phana uNkulunkulu okwetshumi kwakho leminikelo yakho (Duteronomi 12:11). Gcwalisa izidingo zendlu yakho (Izaga 27:27). Ungakhohlwa labo abaswelayo (Jakobe 1:27).

  • Kukithi manje ukwenza amalungiselelo ukuze lokho esibusiswe ngakho kube yisibusiso kwabanye lasekuqhubekiseleni phambili umsebenzi kaNkulunkulu.

 4. Kufanele sibuyisele nini?

  • Ukuza okubambelekileyo

   • Njengoba sikhula, sande ukunamathela ezintweni esilazo. Akwanele, uma unothile kakhulu ufuna ukunotha ukungaphezu (UmShumayeli 5:10). Lesi yisithiyo sikaSathane sokusisusa kuNkulunkulu.

   • IBhayibheli lisikhuthaza ukuba singalokothi sibeke ithemba lethu enothweni( 1 Thimothewu 6:17 ), kodwa saneliswe yilokho esilakho ( IzAga 30:8 ).

   • Abanye abantu bangase bangaphindiseli kuNkulunkulu lokho abakwaziyo lamuhla ngoba besaba ukuthi kungenzeka banganeli lapho sebekhulile. Sincitsha abantu izibusiso abangazithola manje, futhi sizincitsha thina ngokwethu isibusiso.

  • Ukusizakala ukuyinzuzo “manje”

   • Yiziphi izinzuzo zokubuyisela kuNkulunkulu sisaphila?

    1. Ophayo angabona imiphumela yomnikelo wabo: isakhiwo esitsha sesonto, umuntu osemutsha ofunda enyuvesi, umkhankaso wevangeli…

    2. Umuntu owamukelayo loba ubufundisi ingazuza lamuhla, lapho isidingo sisikhulu
    3. Linikeza isibonelo esihle sokupha lesokuthanda abanye
    4. Yehlisa umthelo wengcebo

    5. Iqinisekisa ukuthi umnikelo uya enhlanganweni efanele, njengoba kungekho zinkantolo loba izihlobo ezingeneme ezibophekileyo.

    6. Kubonisa ukuthi inhliziyo yomuphi yasuka ekubeni lobugovu yaba ukucabangela abanye abantu

    7. Sizibekela ingcebo eZulwini

Resource Credit: fustero.es

Kuhunyushwe ngu: Sibu Chanza