ບໍລິຫານໃຫ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈົນກວ່າພຣະອົງຈະກັບມາ

ມັງກອນ | ກຸມພາ | ມີນາ 2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ບົດຮຽນທີ 7

ວັນທີ 11-17 ກຸມພາ

ພຣະ​ເຢຊູ​ຮັກ​​ຄົນ​ທີ່​ເຮົາ​​ຄິດ​ວ່າບໍໍ່​ສຳຄັນ

ສະບັບອ່ານງ່າຍ

PDF

ສະບັບອ່ານງ່າຍ

Online Edition

PowerPoint

PDF (Fustero.es)