ບໍລິຫານໃຫ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈົນກວ່າພຣະອົງຈະກັບມາ

ມັງກອນ | ກຸມພາ | ມີນາ 2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ບົດຮຽນທີ 11

ວັນທີ 11 ມີນາ – 17 ມີນາ

ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ໃນຍາມທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ

ສະບັບອ່ານງ່າຍ

PDF

ສະບັບອ່ານງ່າຍ

Online Edition

PowerPoint

PDF (Fustero.es)