مدیریت و سرپرستی برای سرور تا زمانیکه بازگردد

ژانویه | فوریه | مارس 2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

18 مارس - 24 مارس

درس دوازدهم

پاداش وفاداری

طرح کلی

Fustero

پاورپوینت

Fustero

نسخه دانشجویی

نسخه آنلاین

نسخه دانشجویی

PDF