مدیریت و سرپرستی برای سرور تا زمانیکه بازگردد

ژانویه | فوریه | مارس 2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

11 مارس - 17 مارس

درس یازدهم

مدیریت در دوران سخت و دشوار

طرح کلی

Fustero

پاورپوینت

Fustero

نسخه دانشجویی

نسخه آنلاین

نسخه دانشجویی

PDF