Managing for the Master Till He Comes

Enero | Pebrero | Marso 2023

Leksyon 12

Marso 18–Marso 24

Mga Ganti sa Pagkamatinumanon

 1. Ang Ganti:

  • Iyang Ganti.

   • Kinsay makadawat sa ilang ganti gikan kang Jesus sa Iyang pagbalik?

    1. Ang mga matarong (Salmo 58:11)

    2. Kadtong nagpugas sa pagkamatarong (Proverbio 11:18)

    3. Kadtong gilutos tungod sa ilang pagtuo (Mateo 5:12)

    4. Kadtong nahigugma sa ilang mga kaaway (Lucas 6:35)

    5. Kadtong adunay pagsalig (Hebreohanon 10:35)

    6. Kadtong nangita Kaniya (Hebreohanon 11:6)

    7. Ang mga propeta, ang mga santos, kadtong nahadlok sa Iyang ngalan (Pinadayag 11:18).

   • Ang ganti mahimong katumbas sa buhat sa matag tawo (1 Corinto 3:8 NIV). Nagpasabot ba kana nga kita naluwas pinaagi sa atong mga buhat? Dili gayod!

   • Ang kaluwasan maoy gasa nga madawat sa tanan bisag unsa pa ang ilang buluhaton (Tito 3:5). Ang matag naluwas nga tawo makadawat sa ilang “purongpurong,” usa ka patas nga ganti (2 Timoteo 4:8).

  • Walay Katapusang Knabuhi.

   • Unsa ba gayod ang angay kanato? Unsa ang atong “sweldo”? Kamatayon lang. Unsa ang gihatag sa Diyos kanato ingong “gasa”? Kinabuhing dayon (Roma 6:23).

   • — Kini usa ka wala mahatag nga ganti, usa ka kapalaran nga hingpit nga lahi sa usa nga angay kanato. Ang matag usa makadawat niini nga ganti kon ilang dawaton kini pinaagi sa pagtuo (Juan 3:16).

  • Pag-uban ni Jesus.

Kita adunay sama nga paglaom nga nabatonan niadtong mituo una kanato: Nagdahom kita nga ang Diyos maghatag kanato ug siyudad ( Hebreohanon 11:10, 16; Pinadayag 21:24 ). Unsay atong makit-an didto?

    1. Ang mahigugmaong kamot sa Diyos mopahid sa atong mga luha. Ang kasakit ug kamatayon mawala na ( Pinadayag 21:4 ).

    2. (2) Ang tanaman sa Eden, diin kita makaabot ug makakaon gikan sa Kahoy sa Kinabuhi (Gn. 3:22; Pinadayag 22:2).

    3. Jesus. Kita makakita Kaniya nawong sa nawong (Pinadayag 22:4 NIV).

 1. Pagkamatinud-anon:

  • Pagdumala alang sa Agalon …

   • Ang sambingay sa mga talento naghisgot sa paagi nga atong gidumala ang gihatag sa Dios kanato, sa konteksto sa Katapusan nga Panahon (Mateo 25:14-30).

   • Ang Diyos naghatag lamang kanato kutob sa atong makaya.

   • — Ang matag usa maoy responsable sa mga gasa ug kahinguhaan nga gihatag kanila, bisag unsa pa ka daghan. Ang ganti takos niini (Mateo 25:23).

  • hangtod nga moabot Siya.

   • Dayag, si Pablo wala magkinabuhing mauswagon (2 Corinto 11:23-28). Ug wala kita gisaaran ug sayon nga kinabuhi (2 Timoteo 3:12).

   • Apan, unsay giingon sa Bibliya bahin sa pagkinabuhing mauswagon ug malipayon ( 1 Timoteo 6:6-12 )?

    1. Dili kini bahin sa pagbaton ug daghang kabtangan

    2. Kini mahitungod sa pagbaton sa imong gikinahanglan kon gikinahanglan nimo kini

    3. Kini mahitungod sa paghawid sa mga saad sa Diyos

    4. Kini mahitungod sa pagpasalamat sa Dios ug pagsalig Kaniya

   • Sa pagbalik ni Jesus, atong madawat ang atong patas nga ganti tungod sa pagdumala kon unsa ang Iyaha ( 2 Timoteo 4:6-8).

Resource Credit: fustero.es

Gihubad ni: Ronilo G. Suson