Managing for the Master Till He Comes

Enero | Pebrero | Marso 2023

Leksyon 11

Marso 11–Marso 17

Pagdumala sa mga Malisud nga Panahon

 1. Kinsa man ang manalipod kanato sa lisud nga mga panahon?

  • Si Haring Josaphat andam na alang sa gubat (2 Cronicas 17:2, 12–13). Apan, nahibalo siya sa iyang mga limitasyon. Dili niya maatubang ang koalisyon nga naghulga kaniya( 2 Cronicas 20:1-2 ).

  • Wala siya mangayo og tabang gikan sa ubang mga tawo aron atubangon kini nga krisis, apan midangop siya sa bugtong Usa nga aktuwal nga makatabang kaniya: ang Dios (2 Cronicas 20:3-12).

  • Dili kini desisyon tungod sa kahadlok o pagkawalay depensa. Si Josaphat gigamit sa pag-alagad sa Dios (2 Cronicas 17:3-4; 19:4). Siya nahibalo nga siya makasalig Kaniya.

  • Aduna ka bay adlaw-adlaw nga kasinatian uban sa Dios nga makatabang kanimo sa pagsalig Kaniya sa mga panahon sa krisis?

 2. Kinsay atong saligan?

  • Si David nahibalo nga walay tawo nga makaluwas kaniya (Salmo 146:3). Iyang nakat-unan gikan sa kasinatian ni Jonathan nga ang Dios wala magkinahanglan og gamhanang kasundalohan aron sa pagbuntog sa Iyang mga kaaway ( 1 Samuel 14:6, 13, 23 ).

  • Bisan pa niana, siya gitintal ni Satanas ug gustong mahibalo kon pila ang iyang mga sundalo( 1 Cronicas 21:1-2 ). Wala kini gidili, apan gipakita ni David nga mas misalig siya sa iyang kusog militar kay sa Diyos.

  • Ang Dios labaw sa tanang butang. Kinahanglang moduol una kita Kaniya sa dili pa modangop sa tawhanong kahinguhaan.

 3. C Unsa ang atong matipigan?

  • Sa kataposang kasakitan dili kita makapalit o makabaligya. Kon aduna kitay mahibilin human niana, kini pagalaglagon sa kalayo (2 Pedro 3:10-11).

  • Busa kinahanglan ba natong isalikway ang tanan nga anaa kanato karon tungod kay dili na nato kini mahuptan?

  • Dili, gawas kon ang Balaang Espiritu tin-aw nga nagsulti kanato sa pagbuhat sa ingon. Kami mga tinugyanan sa tanan nga gihatag sa Dios kanamo hangtod sa pagbalik ni Jesus. Kinahanglan natong dumalahon kini nga maalamon ug matinud-anon.

  • Bisan pa niana, kinahanglan natong hinumdoman kanunay nga ang bisan unsa nga atong natigom dinhi lumalabay lamang; lumalabay; ug, kon kita dili magbantay, adunay potensyal nga makadaut sa espirituhanong paagi.

 4. Unsay atong priority?

  • Kinahanglan kitang modesisyon sa pipila ka gutlo: sa pag-alagad sa Dios ug mawad-an sa atong mga kabtangan, o sa paghupot niini ug pag-alagad sa usa nga dili takus nga alagaran.

  • Ang atong desisyon nianang higayuna magdepende sa mga desisyon nga atong himoon karon (Mateo 6:24).

  • Si apostol Juan miingon, “Ayaw higugmaa ang kalibotan o ang mga butang nga ania sa kalibotan.” ( 1 Juan 2:15 )

  • Unsa ang daotan sa “kalibotan” nga nagpahilayo kanato gikan sa Diyos (1 Juan 2:16)?

 5. Unsaon man nato pag-andam alang sa lisud nga mga panahon?

  • Kon kita dili magpasakop sa mga gahum nga nagdumala sa kalibutan sa katapusan nga mga panahon apan magpabilin nga matinud-anon sa Dios, kita mawad-an sa atong mga trabaho ug sa atong mga kabtangan (Pinadayag 13:14-17). Apan, makaseguro kita nga ang Diyos mag-atiman kanato (2 Tesalonica 3:3; Salmo 34:19).

  • Unsaon man nato sa pagpangandam alang niadtong mga higayona?

  • Pagkat-on sa pagsalig sa Dios ug sa pagkinabuhi nga nagsalig Kaniya karon. Ang maayong pagsulay mao ang pagkamatinud-anon sa atong ikapulo. Kon mapakyas kita sa gamay kaayong butang, unsaon nato pagpabiling matinumanon sa umaabot nga krisis (Jeremias 12:5)?

Resource Credit: fustero.es

Gihubad ni: Ronilo G. Suson