சிறுவர் பாலர் பாடம்

அக்டோபர் | நவம்பர் | டிசம்பர் 2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

பாடம் 6

அக்டோபர் 29 - நவம்பர் 4

கடிகாரத்தில் மேலதிக நேரம்

நான் தேவனை நம்பியிருக்கமுடியும் ஏனென்றால் அவர் வாக்குத்தத்தங்களை றிறைவேற்றுவார்
செய்தி
'இதோ ஆகாசுடைய சூரிய கடிகாரத்தில் பாகைக்குப் பாகை இறங்கின, சாயையையும் பத்துப்பாகை பின்னிட்டுத் திருப்புவேன் என்றார்." ஏசாயா 38:7
மனப்பாட வசனம்

மாணவர்

PDF

Teacher (English)

PDF