சிறுவர் பாலர் பாடம்

அக்டோபர் | நவம்பர் | டிசம்பர் 2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

பாடம் 5

அக்டோபர் 22 - அக்டோபர் 28

மன்னிப்பின் நெருப்பு

தேவனுடைய கிருபையினால் நான் தொடப்பட்டிருக்கும்போது மன்னிக்கப்பட்டேன்.
செய்தி
'உன்அக்கிரமம் நீங்கி உன் பாவம் நிவிர்த்தியானது" ஏசாயா 6:7
மனப்பாட வசனம்

மாணவர்

PDF

Teacher (English)

PDF