சிறுவர் பாலர் பாடம்

அக்டோபர் | நவம்பர் | டிசம்பர் 2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

பாடம் 3

அக்டோபர் 8 - அக்டோபர் 14

ஓடிப்போனவன் திரும்பவும் வருகின்றான்

என்னுடைய வீட்டில் நான் இயேசுவை சேவிப்பேன்
செய்தி
'மனுஷருக்கென்று ஊழியஞ்செய்யாமல் கர்த்தருக்கென்றே நல்மனதோடே ஊழியஞ்செய்யுங்கள்." (எபேசியர்6:8)
மனப்பாட வசனம்

மாணவர்

PDF

Teacher (English)

PDF