சிறுவர் பாலர் பாடம்

அக்டோபர் | நவம்பர் | டிசம்பர் 2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

பாடம் 2

அக்டோபர் 1 - அக்டோபர் 7

ஒரு குறிக்கோளை நோக்கிய தூதுவன

மற்றவருக்கு நாங்கள் உதவிசெய்கையில் நாங்கள் தேவனை சேவிக்கிறோம்.
செய்தி
'பிதா என்னை அனுப்பினதுபோல நானும் உங்களை அனுப்புகிறேன்." (யோவான் 20:21)
மனப்பாட வசனம்

மாணவர்

PDF

Teacher (English)

PDF