சிறுவர் பாலர் பாடம்

அக்டோபர் | நவம்பர் | டிசம்பர் 2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

பாடம் 13

டிசம்பர் 17 - டிசம்பர் 23

சந்தோஷத்தை பரப்பவும்

நான்; மற்றவர்கட்கு இயேசுவைப்பற்றி சந்தோஷத்தோடு சொல்லும்போது கடவுளை ஆராதிக்கிறேன்.
செய்தி
'அந்தப் பிள்ளையைக் குறித்து தங்களுக்கு சொல்லப்பட்ட செய்தியை பிரசித்தம் பண்ணினார்கள். (லூக்கா 2:17)
மனப்பாட வசனம்

மாணவர்

PDF

Teacher (English)

PDF