சிறுவர் பாலர் பாடம்

அக்டோபர் | நவம்பர் | டிசம்பர் 2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

பாடம் 12

டிசம்பர் 10 - டிசம்பர் 16

நான் கேட்டதை நீங்களும் கேட்கிறீர்களா?

எப்பொழுது நான் இயேசுவினுடைய சுவிசேஷத்தை கேட்கிறேனோ அப்பொழுது நான் தேவனை ஆராதிக்கிறேன்.
செய்தி
'உன்னதத்திலிருக்கிற தேவனுக்கு மகிமையும் பூமியிலே சமாதானமும். மனுஷர்மேல் பிரியமுமு; உண்டாவதாக." (லூக்கா 2:14)
மனப்பாட வசனம்

மாணவர்

PDF

Teacher (English)

PDF