சிறுவர் பாலர் பாடம்

அக்டோபர் | நவம்பர் | டிசம்பர் 2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

பாடம் 11

டிசம்பர் 3 - டிசம்பர் 9

சொல்லுவதற்கு அவகாசம் இல்லை

நாம் மற்றவர்க்கு தேவனுடைய அன்பை சொல்லும்போது உண்மையிலேயே தேவனை ஆராதிக்கிறோம்.
செய்தி
'என் ஆத்துமா கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துகிறது. என் ஆவி என் இரட்சகராகிய தேவனில் களிகூருகிறது" (லூக்கா 1:46, 47)
மனப்பாட வசனம்

மாணவர்

PDF

Teacher (English)

PDF