சிறுவர் பாலர் பாடம்

அக்டோபர் | நவம்பர் | டிசம்பர் 2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

பாடம் 10

நவம்பர் 26 - டிசம்பர் 2

பாருங்கள் அவர் பேசமுடியாமல் இருக்கிறார்

நான் எப்போது மற்றவர்களுக்கு அவருடைய நன்மையையும் அன்பையும் சொல்கிறேனோ அப்போது நான் தேவனை ஆராதிக்கிறேன்.
செய்தி
இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக." (லூக்கா 1:68)
மனப்பாட வசனம்

மாணவர்

PDF

Teacher (English)

PDF