ප්‍රාථමික "C"

ඔක්තෝබර් | නොවැම්බර් | දෙසැම්බර් 2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

පාඩම 9

නොවැම්බර් 19 - නොවැම්බර් 25

ආපහු අනාගතයට

බයිබලයේ අනාවැකි සම්පූර්ණ වන නිසා, දෙවියන්වහන්සේ තම පොරොන්දු ඉෂ්ට කරන බව මම දනිමි.
පණිවිඩය
"නුඹලාගේ දෙවිවූ ස්වාමින් වහන්සේ නුඹලා ගැන කී සියළු යහපත් දේ වලින් එක දෙයක්වත්.... අත් නෑරී සියල්ලම නුඹලාට පැමිණුනේය." (යෝෂුවා 23:14)
කටපාඩම් පදය

ශිෂ්‍ය

PDF

Teacher (English)

PDF