ප්‍රාථමික "C"

ඔක්තෝබර් | නොවැම්බර් | දෙසැම්බර් 2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

පාඩම 8

නොවැම්බර් 12 - නොවැම්බර් 18

නෙහෙමියා - දෙවියන් වහන්සේගේ ගොඩනැගිලිකරුවෙක්

ස්වාමින් වහන්සේගේ කැමැත්ත කරන්න උන්වහන්සේ මට අනුග්‍රහයද, බලයද දෙන සේක.
පණිවිඩය
"..... මාගේ දෙවියන් වහන්සේගේ යහපත් හස්තය මා කෙරෙහි තිබුණි." (නෙහෙමියා 2:8)
කටපාඩම් පදය

ශිෂ්‍ය

PDF

Teacher (English)

PDF