ප්‍රාථමික "C"

ඔක්තෝබර් | නොවැම්බර් | දෙසැම්බර් 2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

පාඩම 7

නොවැම්බර් 5 - නොවැම්බර් 11

මැටි භාජන

දෙවියන් වහන්සේ තම හස්තයෙන් මා අල්ලා, හැඩගස්වන සේක.
පණිවිඩය
"ස්වාමින් වහන්ස, අපි මැටියත ඔබ අපේ කුම්භකාරයා. අපි සියල්ලෝ ඔබගේ අතේ කර්මාන්තයය." (යෙසායා 64:8)
කටපාඩම් පදය

ශිෂ්‍ය

PDF

Teacher (English)

PDF