ප්‍රාථමික "C"

ඔක්තෝබර් | නොවැම්බර් | දෙසැම්බර් 2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

පාඩම 6

ඔක්තෝබර් 29 - නොවැම්බර් 4

ඔරලෝසුවේ වැඩිපුර වේලාවක්!

පොරොන්දු ඉෂ්ඨ කරන දෙවි කෙනෙක් මත ඔබට රඳා සිටිය හැක.
පණිවිඩය
"ස්වාමින් වහන්සේ කී දේ උන්වහන්සේ ඉෂ්ඨ කරන සේක." (යෙසායා 38:7)
කටපාඩම් පදය

ශිෂ්‍ය

PDF

Teacher (English)

PDF