ප්‍රාථමික "C"

ඔක්තෝබර් | නොවැම්බර් | දෙසැම්බර් 2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

පාඩම 5

ඔක්තෝබර් 22 - ඔක්තෝබර් 28

සමාව දීමේ ගින්නක්

දෙවියන් වහන්සේ මාගේ පාප වලට සමාව දෙන විට උන්වහන්සේගේ අනුග්‍රහයෙන් මම ස්පර්ශ කරනු ලැබුවෙමි.
පණිවිඩය
"නුඹේ අපරාධය පහකරන ලද්දේය. නුඹේ පාපය කමා කරන ලද්දේය." (යෙසායා 6:7)
කටපාඩම් පදය

ශිෂ්‍ය

PDF

Teacher (English)

PDF