ප්‍රාථමික "C"

ඔක්තෝබර් | නොවැම්බර් | දෙසැම්බර් 2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

පාඩම 4

ඔක්තෝබර් 15 - ඔක්තෝබර් 21

කරුණාකර මගේ කබාය ගේන්න

දෙවියන් වහන්සේට සේවය කරන අයට උදව් කිරීමෙන්ද අපි උන්වහන්සේට සේවය කරන්නෙමු.
පණිවිඩය
"නුඹලාගේ වැඩයද, නුඹලා ශුද්ධවන්තයන්ට කළාවූ, කරන්නාවූ උපස්ථානයෙන් දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයට පෙන්නූ ප්‍රේමයද මතක නැති කරන්ට උන්වහන්සේ අධර්මිෂ්ඨ නැත." (හෙබ්‍රෙව් 6:10)
කටපාඩම් පදය

ශිෂ්‍ය

PDF

Teacher (English)

PDF