ප්‍රාථමික "C"

ඔක්තෝබර් | නොවැම්බර් | දෙසැම්බර් 2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

පාඩම 3

ඔක්තෝබර් 8 - ඔක්තෝබර් 14

පැනයන්නෙක් නැවත හැරෙයි

නිවසේදීත් දෙවියන් වහන්සේට සේවය කරන්න මට පුළුවනි.
පණිවිඩය
"මනුෂ්‍යයන්ට නොව, ස්වාමින් වහන්සේට මෙන් කැමැත්තෙන් මෙහෙ කරපල්ලා." (එපීස 6:7)
කටපාඩම් පදය

ශිෂ්‍ය

PDF

Teacher (English)

PDF