ප්‍රාථමික "C"

ඔක්තෝබර් | නොවැම්බර් | දෙසැම්බර් 2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

පාඩම 2

ඔක්තෝබර් 1 - ඔක්තෝබර් 7

මෙහෙවරක් සඳහා පණිවිඩකාරයෙක්

මම අනිත් අයට මගේම කැමැත්තෙන් උදව් කිරීමෙන් මම දෙවියන් වහන්සේට සේවය කරමි.
පණිවිඩය
"පියාණන් වහන්සේ මා එවුවාක් මෙන්ම මමත් නුඹලා යවමි." (යොහන් 20:21)
කටපාඩම් පදය

ශිෂ්‍ය

PDF

Teacher (English)

PDF