ප්‍රාථමික "C"

ඔක්තෝබර් | නොවැම්බර් | දෙසැම්බර් 2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

පාඩම 12

දෙසැම්බර් 10 - දෙසැම්බර් 16

මට ඇසෙන දේ ඔබට ඇසෙනවාද?

යේසුස් වහන්සේ ගැන ශුභාරංචියට ඇහුම්කන් දීමෙන් මම ස්වාමින් වහන්සේට නමස්කාර කරමි.
පණිවිඩය
"ඉතා උසස් තැන්හි දෙවියන් වහන්සේට මහිමයද, පොළවෙහි .... මනුෂ්‍යයන් අතරෙහි සමාදානයද වේවා" (ලූක් 2:14)
කටපාඩම් පදය

ශිෂ්‍ය

PDF

Teacher (English)

PDF