ප්‍රාථමික "C"

ඔක්තෝබර් | නොවැම්බර් | දෙසැම්බර් 2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

පාඩම 11

දෙසැම්බර් 3 - දෙසැම්බර් 9

කියනතුරු ඉවසීමක් නෑ!

මම දෙවියන් වහන්සේට දක්වන ප්‍රේමය ගැන අන්‍යයන් සමඟ බෙදාගනිමින් උන්වහන්සේට නමස්කාර කරමි.
පණිවිඩය
"මාගේ සිත ස්වාමින් වහන්සේ වර්ණනා කරයිත මාගේ ආත්මයද මාගේ ගැළවුම්කාර දෙවියන් වහන්සේ කෙරෙහි ප්‍රීතිමත් විය." (ලූක් 1:46, 47)
කටපාඩම් පදය

ශිෂ්‍ය

PDF

Teacher (English)

PDF