သးသမူအထူအယိၥ် - လၢတၢ်သံ, ဘူးကသံအကတီၢ်, ဒီးခါဆူညါ အတၢ်မုၢ်လၢ်အဖီခိၣ်

အီးကထိဘၢၣ်, နိၣ်၀့ဘၢၣ်, ဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၂၀၂၂ နံၣ်

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

တၢ်မၤလိ (၉)

နိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၉ - ၂၅

လံၥ်စီဆှံအဆၢလၢအထီဒါလိၥ်သးတဖၣ်

Student

PDF

Student

Online

Happy Families for Eternity

Video