သးသမူအထူအယိၥ် - လၢတၢ်သံ, ဘူးကသံအကတီၢ်, ဒီးခါဆူညါ အတၢ်မုၢ်လၢ်အဖီခိၣ်

အီးကထိဘၢၣ်, နိၣ်၀့ဘၢၣ်, ဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၂၀၂၂ နံၣ်

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

တၢ်မၤလိ (၁)

စဲးပတ့ဘၢၣ် ၂၄ - ၃၀

တၢ်ပူထီၣ်တၢ်လၢမူဟီၣ်ကယၢအလၢၦဲၤတဖျၢၣ်အပူၤ

Student

PDF

Student

Online

Happy Families for Eternity

Video