၁ၭမၧၫ့အဆိၩအကၠၪ - လၧဆၧ၁ံၫ, ဆၧမိ၁ံၫထီ, ဒဲဆၧယိလါလၧယၫခီၫအဖၫ့ခိၪ

အီၭထိၫဘၧၫ့, နိၫ၀ံၫ့ဘၧၫ့, ဒံၫဇံၫ့ဘၧၫ့ ၂၀၂၂ နံၪ့

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ဆၧမၩလိၪ ၉

နိၫ၀ံၫ့ဘၧၫ့ ၁၉ - ၂၅

ဆၧကွ့ၭအ၁ၭလဖၪထၪ့ဒၩလိၬ၁ၭဧၪ

Student

PDF

Student

Online