ஜூலை| ஆகஸ்ட் | செப்டம்பர் 2022

சிறுவர் ஓய்வுநாட்பள்ளிப் பாடங்கள்

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

பாடம் 5

ஜூலை 23-29

இரட்டிப்பான ஆசீர்வாதம்

"நாம் வேண்டிக்கொள்கிறதற்கும் நினைக்கிறதற்கும் மிகவும் அதிகமாய் ... தேவன் நமக்குச் செய்ய வல்லவர்." எபேசியர் 3:20
மனன வசனம்