ஜூலை| ஆகஸ்ட் | செப்டம்பர் 2022

சிறுவர் ஓய்வுநாட்பள்ளிப் பாடங்கள்

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

பாடம் 3

ஜூலை 9-15

பசிக்கு உதவி

"நீங்களே அவர்களுக்குப் போஜனங்கொடுங்கள் என்றார்." மத் 14:16.
மனன வசனம்