ஜூலை| ஆகஸ்ட் | செப்டம்பர் 2022

சிறுவர் ஓய்வுநாட்பள்ளிப் பாடங்கள்

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

பாடம் 13

செப்டம்பர் 17-23

மீண்டும் சேருதல்

"யாவருக்கும் விசேஷமாக விசுவாசக் குடும்பத்தார்களுக்கும் நன்மை செய்யக்கடவோம்." கலாத்தியர் 6:10.
மனன வசனம்