ஜூலை| ஆகஸ்ட் | செப்டம்பர் 2022

சிறுவர் ஓய்வுநாட்பள்ளிப் பாடங்கள்

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

பாடம் 10

ஆகஸ்ட் 27-செப்டம்பர் 2

போகவிடாதே

"ஒருவனும் உன் கிரீடத்தை எடுத்துக்கொள்ளாதபடிக்கு உனக்குள்ளதைப் பற்றிக்கொண்டிரு." வெளி 3:11
மனன வசனம்