Hulyo| Agosto | Setyembre 2022

Sa Tunawan Kasama si Cristo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Aralin 4

Hulyo 16-22

Nakikita ang Mukha ng Platero

Jordan Heights SDA Church

Video