Hulyo| Agosto | Setyembre 2022

Sa Tunawan Kasama si Cristo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Aralin 1

Hunyo 25-Hulyo 1

Ang Tunawan ng Pastol