ජූලි | අගෝස්තු | සැප්තැම්බර් 2022

ප්‍රාථමික "A" තුන්වන කාර්තුව

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

පාඩම 5

23-29 ජූලි

විශේෂ සේවකයන් සත්දෙනෙක්

"ඉතින් නානාප්‍රකාර දීමනා ඇත්තේය, නුමුත් එක ආත්මයාණන් වහන්සේය. නානාප්‍රකාර සේවයකිරීම් ඇත්තේය, නුමුත් එක ස්වාමීන්වහන්සේය." (1 කොරින්ති 12:4, 5)
කටපාඩම් පදය