ජූලි | අගෝස්තු | සැප්තැම්බර් 2022

ප්‍රාථමික "A" තුන්වන කාර්තුව

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

පාඩම 2

2-8 ජූලි

සේවය සඳහා එක්සිත් වීම

"මේ සියල්ලෝම ... එක්සිත්ව නොකඩවම යාච්ඤාකරමින් සිටියෝය." (ක්‍රියා 1:14)
කටපාඩම් පදය