ජූලි | අගෝස්තු | සැප්තැම්බර් 2022

ප්‍රාථමික "A" තුන්වන කාර්තුව

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

පාඩම 11

3-9 සැප්තැම්බර්

කැඳ කෝප්පයක් වෙනුවෙන් විකුණයි

"සහෝදර ප්‍රේමයෙන් එකිනෙකාට ස්නේහවන්න; ගෞරවයෙන් තම තමාට වඩා අනික් අය උතුම් කොට සලකන්න" (රෝම 12:10)
කටපාඩම් පදය