ජූලි | අගෝස්තු | සැප්තැම්බර් 2022

ප්‍රාථමික "A" තුන්වන කාර්තුව

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

පාඩම 1

25 ජුනි - 1 ජූලි

අළුත් ගෝලයෙක්

" ... නුඹලා යෙරුසලමෙහිද මුළු යුදයෙහිද සමාරියෙහිද පොළොවේ සීමාව දක්වාද මාගේ සාක්ෂිකාරයෝ වන්නහුයයි කීසේක." (ක්‍රියා 1:8)
කටපාඩම් පදය