ජූලි| අගෝස්තු | සැප්තැම්බර් 2022

මහඟු අදහස්

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

පාඩම 9

20-26 අගෝස්තු

මගේ නිවසේ මගේ සභාවේදී

"එබැවින් අපට ප්‍රස්තා ඇති හැටියට සියල්ලන්ටම, ප්‍රධානකොට ඇදහිල්ලේ පවුලට අයිතිවූවන්ට, යහපත්කම්කරමු." (ගලාති 6:10)
කටපාඩම් පදය