ජූලි| අගෝස්තු | සැප්තැම්බර් 2022

මහඟු අදහස්

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

පාඩම 5

23-29 ජූලි

වර්ධනය වන්නාවූ කාලය

" ... මා නුඹලාට කී වචන ආත්මයද ජීවනයද වෙයි." (යොහන් 6:63)
කටපාඩම් පදය