ජූලි| අගෝස්තු | සැප්තැම්බර් 2022

මහඟු අදහස්

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

පාඩම 3

9-15 ජූලි

ප්‍රඥාව පාලනය කරයි

" ... ප්‍රේමයෙන් එකිනෙකාට සේවයකරන්නෝ වෙන්න." (ගලාති 5:13)
කටපාඩම් පදය