ජූලි| අගෝස්තු | සැප්තැම්බර් 2022

මහඟු අදහස්

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

පාඩම 10

27 අගෝස්තු - 2 සැප්තැම්බර්

ශුභාරංචිය පතල කිරීම

"තවද දෙවියන්වහන්සේට ප්‍රේමකරන්නන්ට, එනම් උන්වහන්සේගේ අභිප්‍රාය ලෙස කැඳවනු ලැබූවන්ට, සියලු දේම යහපත පිණිස එකට ක්‍රියාකරන බව අපි දනිමුව." (රෝම 8:28)
කටපාඩම් පදය